Chi tiết

Giàn lạnh


Nước cần làm lạnh (28oC đến 30oC) được cấp từ nguồn nước vào bồn chứa. Bơm tuần hoàn của chiler hút nước từ bồn chứa đẩy vào bình lạnh (thiết bị bốc hơi) của chiller.

OPERATION PRINCIPLES OF CHILLER SYSTEM

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHILLER

⦁ The water chiller system for mixing concrete consists of the following main equipment:

Hệ thống chiler làm lạnh nước để trộn bê tông bao gồm các thiết bị chính như sau:

⦁ Chiller.

Máy làm lạnh nước.

⦁ Water pumb (For circulation between the chiller and the water tank needs to be cooled).

Bơm nước (tuần hoàn giữa chiler và bồn chứa nước cần làm lạnh).

⦁ Water tank needs to be cooled.

Bồn chứa nước cần làm lạnh.

⦁ Pump drawing water from the water tank onto the concrete mixer.

Bơm hút nước từ bồn chứa nước lên máy trộn bê tông.

⦁ Additional water supplying to the water tank.

Hệ nước cấp bổ sung vào bồn chứa nước.

⦁ Opertation Principles

Nguyên lý hoạt động:

⦁ Water that needs to be cooled (28°C to +30°C) is supplied from the water supply to the tank. The circulation pump of the chiller absorbs water from the tank into the cooler (evaporator) of the chiller. The temperature of the copper tubes inside the cooler is about 2°C, the cold water will lower the temperature, the water after going out of the tank will return to the tank, keep circulating continuously so until the temperature the tank reaches 5oC...

Nước cần làm lạnh (28oC đến 30oC) được cấp từ nguồn nước vào bồn chứa. Bơm tuần hoàn của chiler hút nước từ bồn chứa đẩy vào bình lạnh (thiết bị bốc hơi) của chiller. Nhiệt độ của các ống đồng bên trong bình lạnh khoảng 2oC, nước này gặp lạnh sẽ giảm nhiệt độ, nước sau khi đi ra khỏi bình lạnh sẽ hồi về bồn chứa, cứ bơm tuần hoàn liên tục như vậy cho đến khi nhiệt độ nước của cả bồn chứa đạt 5oC.

⦁ Then, cold water 5oC will be used for concrete mixer.

Sau đó nước lạnh 5oC sẽ được dùng để trộn bê tông.

DIAGRAM OF OPERATION PRINCIPLES OF CHILLER SYSTEM

Cùng chuyên mục


Các sản phẩm dịch vụ khác cùng chuyên mục.

Right

Quý khách đang cần những sản phẩm bê tông tươi chất lượng ?